Snarveier

Alfadyrene blir borte

Publisert 25.04.2012

I Norge ble det både i 2010 og 2011 født tre ulvekull i helnorske revir. Nå viser DNA-analyser at ett alfadyr er borte i fire av de fem parene som fødte valpene. Kun Slettås-paret holder fortsatt stand.

Ulv Foto © Kjartan Trana
Ulv Foto © Kjartan Trana

Rovdata holder et tett øye med ulvebestanden i Norge gjennom sporing på snø og DNA-analyser av hår og ekskrementer. Nå viser overvåkingen at flere av de ynglende alfadyrene har forsvunnet de siste årene.

I 2010 fikk alfaparene i Slettås-reviret, Linnekleppen-reviret og Kynna-reviret valper. Kun foreldreparet i Slettås er intakt. I 2011 fikk alfadyrene i Julussa-reviret, Aurskog-reviret og Slettås-reviret valper, og også her er det kun foreldreparet i Slettås-reviret som fortsatt holder stand.

Ble borte

Tispa i Linnekleppen-reviret, som fikk ulvekull i Østfold i 2009 og 2010, er ikke påvist siden høsten 2010. I Kynna-reviret ble den finskrussiske faren til tre kull registrert siste gang i fjor vinter og DNA-analyser fra i vinter viser at tispa her nå har fått en ny partner av skandinavisk opprinnelse. I Julussa er det kommet inn en ny hann som stefar til fjorårets valpekull, mens det er påvist ei ny tispe i Aurskog og mor til valpekullet der er ikke påvist i vinter.

Trolig døde

Ifølge Morten Kjørstad, som er leder i Rovdata, er det uvanlig at det skjer et partnerbytte blant alfadyrene dersom begge er i live.

– Gjennom overvåkingen av ulv i Skandinavia over mange år har vi sett at alfadyr normalt holder sammen til en av partnerne dør. Tilsvarende kunnskap har vi også fra andre land med ulv. Mye tyder derfor på at de alfadyrene som vi ikke har funnet igjen over lengre tid, er døde, forklarer han.

Ukjent årsak

Det er så langt ikke funnet noen forklaring på hvor alfadyrene som ble borte i 2010 og 2011 har blitt av.

– De vanligste dødsårsakene hos ulv i Skandinavia er jakt og illegal avliving. Andre dødsårsaker er påkjørsler på vei og jernbane, sykdom, drukning og ulike typer av skader, men det er for tidlig å fastslå hva som i det enkelte tilfellet er årsaken der disse ynglende ulvene har forsvunnet, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Viktige funn

At flere av de normalt stasjonære ulvene som har fått valper nå er borte er viktig informasjon for både bestandsovervåkingen og beslutningstakere i landet.

– Ulver er sosiale dyr som lever i familiegrupper, der både mor og far er viktige for å holde familien sammen. Dersom en av foreldrene dør vil det kunne redusere overlevelsen til valper, familiegruppen kan bli splittet opp og revirgrensene kan bli endret, sier Wabakken.

En endring i grensene til et ulverevir kan for eksempel få stor innvirkning på forvaltningsmessige beslutninger.

– For overvåkingen vil alfadyr som blir borte i mange tilfeller føre til en intensivering av feltaktiviteten, for blant annet å kartlegge om det har skjedd nye pardannelser og om reviret er endret eller oppløst, forteller Kjørstad i Rovdata.

29-30 helnorske ulver

Så langt i vinter er det observert 59 til 62 ulver på sporsnø i Norge. 29 eller 30 av disse ulvene har kun tilhold i Norge mens 30 til 32 av dem lever i revir på tvers av grensa mot Sverige.

Det er tidligere slått fast at det ble født tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge i fjor. Ulvekullene er dokumentert i revirene Slettås, Julussa og Aurskog. Stortingets bestandsmål på tre årlige ulvekull er derfor oppnådd.

Det er også påvist ulvekull i de tre revirene Rotna, Skugghøyden og Kynnefjäll som går på tvers av grensa mot Sverige.

Du kan lese hele rapporten fra Høgskolen i Hedmark her:
Ulv i Norge per 15. april 2012 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2011/2012 Rapport 5

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp streifdyr og de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 25.04.2012 13:05:32

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka