Snarveier

Uendrede ulvetall

Publisert 08.03.2018

Det er registrert få endringer i bestandsstatus for ulv i Norge siden forrige foreløpige statusoppdatering i februar. Nye sporingsdata gjør at man nå har et tydeligere bilde av grensestatus for flere av revirene nær riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Kveldssporing av Kynnaflokken. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet
Kveldssporing av Kynnaflokken. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet

I vinterens ulveregistrering er det fram til nå påvist 108-110 ulver i landet. Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata per 5. mars i år.

– Vi har per 5. mars registrert 70-72 ulver med helnorsk tilhold, hvorav 23 er skutt ved lisensjakt og tre er tatt ut på ekstraordinær felling. Videre har vi registrert 38 ulver med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Ulveregistreringene vil fortsette ut mars og tallene kan endre seg, men utviklingen tyder på at de fleste av ulvene i landet i år ble registrert tidlig i registreringssesongen på grunn av gode sporingsforhold på snø flere steder, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Hele 96 av ulvene er registrert gjennom DNA-analyser av innsamlete prøver, viser Rovdatas ulveteller (lenke)

Åtte helnorske ulvekull

Det er så langt registrert ulvekull i de åtte helnorske revirene Mangen, Letjenna, Østmarka, Hobøl, Kynna, Slettås, Osdalen og Julussa. Det er også påvist kull i de fem grenserevirene Juvberget, Kockohonka, Skugghöjden, Magnor og Boksjø.

– Reviret som tidligere i vinter ble kalt for Flisberget, har nå endret navn til Juvberget, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet.

– I disse områdene har det kontinuerlig vært revirhevdende ulv siden 1990-tallet, og vi har nå fått tilstrekkelig med sporingsdata til å konstatere at årets familiegruppe i stor grad bruker de samme områdene som Juvbergsulvene har brukt gjennom 15 år, forklarer Wabakken.

Du kan fortsatt bidra

Meldinger fra publikum er viktige i registreringene av ulv på landsbasis. Den offisielle ulveregistreringen varer hovedsakelig fram til 31. mars, og du kan fortsatt bidra ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO). Du finner kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO her. (lenke).

– Alle meldinger om ulv er av stor interesse for overvåkingen og vil bli vurdert av SNO eller Høgskolen i Innlandet og eventuelt fulgt opp ved videre undersøkelser i felt der dette er hensiktsmessig, sier koordinator i SNO, Jan Wilberg.

– Spesielt i Aurskogområdet har vi fortsatt uavklart status, og meldinger herfra vil være av stor verdi, understreker Wilberg.

Siste statusrapport med foreløpige resultater fra vinterens overvåking finner du her! (lenke)
Du kan også se tidligere foreløpige statusrapporter her. (lenke)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 08.03.2018 16.08.29

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka