Snarveier

Følg med på hiregistreringa av jerv!

Publisert 05.04.2017

Den årlige registreringa av jervekull rundt omkring i Norge er i gang. Du kan følge med på feltarbeidet og kullene som blir registrert i jervetelleren på www.rovdata.no.

Skjermdump jervetelleren © Rovdata
Skjermdump jervetelleren © Rovdata

– Vi vil holde jervetelleren fortløpende oppdatert med registrerte jervekull, etter hvert som data meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO) fra felt. Telleren vil opplyse om dato, fylke, kommune og status (dokumentert/antatt) for registrerte kull. Målet er å gi publikum innsikt i overvåkingsarbeidet mens det pågår, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Du kan besøke jervetelleren for 2017 her. (lenke)

Foreløpige tall

All informasjon om jervekull som publiseres i jervetelleren er basert på foreløpige vurderinger gjort av SNO i felt. Kindberg presiserer at registreringene kan bli endret etter feltarbeidets slutt.

– Når feltarbeidet er avsluttet vil Rovdata gå gjennom og kvalitetssikre hver enkelt registrering. I kombinasjon med ytterligere feltarbeid fra SNO kan dette medføre endringer i antall jervekull, forteller Kindberg.

En endelig oversikt over antall jervekull som er født i Norge i 2017 publiseres av Rovdata 1. oktober.

Registreres på våren

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som hver vår oppsøker kjente og nye hiplasser på søk etter valpekull, som er født samme vår. Jerven føder normalt valper i hiet rundt månedsskiftet februar-mars. Et tilsvarende registreringsarbeid utføres med samme metoder i Sverige av Länsstyrelsene.

– På denne måte kan vi slå sammen feltdata fra både Norge og Sverige, og få et helhetlig bilde av jervebestanden i Skandinavia, forklarer Kindberg.

Cirka 350 voksne jerv i Norge i fjor

Ut fra antall registrerte jervekull beregner Rovdata hvor mange voksne individer som lever i den norske bestanden. Man anvender da kunnskap fra forskning på hvor mange jerver det er i en bestand ut fra antall tisper som føder valper.

For å luke ut store årlige variasjoner i antall registrerte jervekull, brukes et treårig snitt for å gi et riktigere resultatet.

– I fjor ble den norske jervebestanden beregnet til å bestå av cirka 350 voksne individer, ut fra 50 registrerte jervekull, avslutter Kindberg.

Han oppfordrer alle som observerer flere jerver i lag om å melde fra til overvåkingen; enten direkte på telefon til SNO lokalt (lenke), eller via Skandobs på internett (lenke) eller app (lenke).

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport på jerv 1. november hvert år.

Kontaktperson:

Sist oppdatert: 05.04.2017 13:01:43

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka