Snarveier

Norge og Sverige samarbeider om bjørn og ulv

Publisert 18.04.2013

To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og samordne overvåkingsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre oversikt over bestandene uavhengig av landegrensene.
Arbeidsgruppen for brunbjørn samlet til oppstartmøte i Sverige Foto © Henrik Brøseth/Rovdata
Arbeidsgruppen for brunbjørn samlet til oppstartmøte i Sverige Foto © Henrik Brøseth/Rovdata

Rovdyrene i Skandinavia vandrer som kjent uanfektet av landegrenser og det er naturlig å snakke om felles bestander av artene. Naturvårdsverket (NV) i Sverige og Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Norge har derfor i felleskap satt ned to arbeidsgrupper, en for brunbjørn og en for ulv, som skal utvikle felles og bedre metoder for overvåking av artene.

– Det vil i mange tilfeller være slik at bjørner og ulver som registreres i Norge også oppholder seg på svensk side av riksgrensen, og motsatt. Ved å utvikle felles metoder for overvåkingen av disse artene, vil vi enklere kunne sammenstille resultatene og gi et helhetsbilde av bestandene på skandinavisk nivå, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Felles overvåking fra neste år

Arbeidsgruppene er satt sammen av feltfolk, reineiere og forskere som har erfaring fra overvåkningsarbeid i Norge og Sverige, og gruppene skal være ferdige med sitt arbeid 15. oktober i år.

– Målsettingen er at felles overvåking kan iverksettes neste år. Et tilsvarende arbeid ble utført for artene gaupe og jerv i fjor, og det vil etter hvert også bli satt i gang en samordning av metodene for kongeørn, sier Kjørstad.

Ønsker lokal deltakelse

Arbeidsgruppene skal i sitt arbeid legge til rette for samarbeid over landegrensene og ta hensyn til nåværende roller og organisering av overvåkingsarbeidet.
En viktig del av oppdraget er at metodene som blir foreslått skal medvirke til å øke og synliggjøre lokal deltakelse i registreringsarbeidet.

– Det er viktig å legge til rette for at lokale aktører, som for eksempel beitedyrnæringen, jordeiere, jegere og andre friluftsinteresserte, på en enkel måte kan bidra i registreringsarbeidet. Vi har tilrettelagt for at alle som ønsker det kan gi synspunkter og forslag på hvordan artene skal overvåkes gjennom våre nettsider. Forslagene vil bli tatt med i arbeidsgruppenes videre arbeid, påpeker Kjørstad.

Har du innspill?

Du kan sende innspill til arbeidsgruppene her. På denne nettsiden vil det også bli lagt ut dokumenter mens arbeidet pågår, deriblant grunnlagsdokumenter for arbeidet og mandat.

Les tidligere nyhetssaker om det norsksvenske samarbeidet:

Anbefaler tettere rovviltsamarbeid (28.12.2012)
Har overlevert forslag til felles overvåking (07.09.2012)
Samler rovdyrovervåkinga i Skandinavia (24.08.2012)
Jobber for felles overvåking (22.05.2012)

Kontaktpersoner i Norge:

 

Kontaktpersoner i Sverige:

Sist oppdatert: 18.04.2013 10.57.38

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka