Snarveier

Har funnet to ulvekull

Publisert 19.11.2012

Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og så langt er det påvist at det er født to ulvekull i helnorske revir i år.
Ulvespor Foto © John Linnell/Norsk institutt for naturforskning
Ulvespor Foto © John Linnell/Norsk institutt for naturforskning

Funnene av nye valpekull er gjort i revirene Julussa og Slettås i Hedmark fylke, viser en rapport som Høgskolen i Hedmark har laget for Rovdata.

Ett kull innenfor ulvesonen

Ulvene i Slettåsreviret er så langt i vinter kun registrert innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, som ble vedtatt av Stortinget i 2004, mens ulvene i Julussareviret kun er påvist utenfor ulvesonen øst for Glomma, i kommunene Stor-Elvdal og Rendalen.

– Det meste tyder derfor på at det er født minst ett helnorsk ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ulv i år. Som kjent har Stortinget slått fast et mål om tre valpekull innenfor forvaltningsområdet hvert år, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Tidlig i sesongen

Kartleggingen av valpekull og antall ulver i Skandinavia skjer i samarbeid med svenskene og foregår hver vinter i perioden fra 1. oktober og fram til 28. februar. Vinterens bestandsovervåking er derfor nesten i startgropen og Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark, er åpen for at det er flere helnorske årskull av ulv der ute.

– Vi vurderer sannsynligheten for å finne nye kull som størst i det såkalte Aurskogsreviret øst i Akershus fylke og i Kynnareviret i østre deler av Elverum, Våler og Åsnes kommuner. Områdene nord for Trysilveien i Elverum kommune skal heller ikke utelukkes, sier Wabakken.

Foreløpig en flokk i Trysil

I Trysil kommune er det så langt i vinter dokumentert en ulveflokk, og det er den såkalte Slettåsflokken hvor det i år er slått fast at det samme paret har født et kull med ulvevalper for tredje året på rad.

I følge Wabakken er det for tidlig i sporingssesongen til å slå fast om det kan være flere valpekull og flokker i kommunen.

– Dette er noe vi håper videre sporing på snø og DNA-analyser kan gi svaret på, forklarer han.

I tillegg til Slettåsflokken er det påvist en enslig ulv øst i Trysil kommune.

Flest ulver i Hedmark

Det er foreløpig i vinter påvist 22-27 ulver innenfor Norges grenser, og 21-26 av disse er kun registrert på norsk side av grensen.

Av de ulvene som hittil er registrert innom Norge i år, er 20-24 dyr påvist i Hedmark fylke, og de fleste av disse innenfor ulvesonen. De resterende 2-3 ulvene er påvist i fylkene Oppland, Telemark og Vest-Agder.

– Det er etter all sannsynlighet også fast tilhold av ulv i Akershus og Østfold, men mangel på snø i disse fylkene hittil i vinter gjør at dette har vært vanskelig å få bekreftet så langt, forklarer Wabakken.

Skutt under lisensjakt

To av ulvene som er påvist i vinter er felt under den norske lisensjakta. I tillegg er to ulver påskutt og skadd to steder i Hedmark i oktober under lisensjakt. Disse er ikke gjenfunnet, men DNA-analyser fra blod og hår har vist at dette var to ulike hannulver.

– Det er foreløpig ikke avklart om noen av de to skadeskutte ulvene er de samme som senere ble felt under lisensjakt, sier Wabakken.

Ønsker tips om ulver og spor

Bestandsovervåkingen av ulv i vinter er bare så vidt i gang og rapporten til Rovdata gir derfor kun en oversikt over foreløpige funn fra overvåkingen. Nye resultater vil komme etter hvert som arbeidet skrider fram.

Morten Kjørstad i Rovdata håper at alle som gjør observasjoner av ulv, eller spor og andre sportegn etter disse, melder i fra om dem til Høgskolen i Hedmark, Statens naturoppsyn eller på Rovdatas webbaserte rapporteringsløsning på www.rovdata.no. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at det er født ulvekull i år.

– Nye meldinger og omfattende sporinger på snø vil sammen med DNA-analyser av genetisk materiale bidra til å utfylle oversikten i de kommende statusrapporter utover vinteren, sier Kjørstad.

Du kan lese hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. november 2012. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2012/2013 Rapport 1

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 19.11.2012 08.44.49

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka