Snarveier

460 ulver i Skandinavia

Publisert 17.06.2015

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt. Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

Illustrasjonsfoto Ulv. Foto © Arne Nævra/Rovdata
Illustrasjonsfoto Ulv. Foto © Arne Nævra/Rovdata

Sverige og Norge deler en felles skandinavisk ulvebestand, som lever uavhengig av landegrenser. Bestanden blir hver vinter registrert og overvåket i perioden fra 1. oktober til 31. mars, og metodene som brukes er hovedsakelig sporing på snø og DNA-analyser av biologiske prøver. Det blir også brukt data fra radiomerking og døde ulver der hvor dette er tilgjengelig.

Resultatene fra vinterens overvåking er nå klare.

460 ulver før jakt

– I vinter har vi til sammen påvist 46 familiegrupper med ulvevalper født i Norge og Sverige i 2014. Totalt 39 av disse er påvist i Sverige, fem i grenserevir og to i Norge, hvorav begge i Hedmark fylke. Ut fra antall ulvekull er den felles skandinaviske ulvestammen beregnet til å bestå av 460 ulver før vinterens jakt, og det er cirka 60 flere enn på samme tid i fjor, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Gjennom sporing på snø og DNA-analyser i vinter ble det registrert 33-35 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. Minst 40 ulver ble påvist i grenserevir, mens de resterende ulvene i Skandinavia hadde tilhold på svensk territorium i vinter.

Norsk bestandsmål er ikke nådd

I Norge er det en målsetting om å registrere alle ulver som er innenfor landets grenser, samt å påvise i hvilke revir det er født valpekull hvert år. Dette er nødvendig fordi antallet ulver i Norge er lavt og kravet til presisjon i tallene er meget høyt.

Norge har en politisk målsetting om tre årlige ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesonen). Det ble i vinter registrert to helnorske ulvekull innenfor ulvesonen, som er ett kull under bestandsmålet.

– Det ble i vinter kun påvist ulvekull i Julussareviret og Letjennareviret og bestandsmålet er derfor ikke nådd for første gang på fem år, konstaterer Flagstad.

49 skandinaviske ulveflokker

Nytt av året er at det er innført nye og felles retningslinjer for overvåking av ulv i Norge og Sverge, som gjelder i begge land fra og med vinteren 2014-2015.

De nye retningslinjene innebærer at Sverige ikke lenger har som målsetting å tallfeste antall årlige ulvekull i felt. Gjennom overvåking av familiegrupper (ulveflokker) og revirmarkerende par vinterstid, vil likevel de fleste ynglingene fortsatt bli registrert. Målsetningen fra og med overvåkingssesongen 2015-2016 er å beregne både bestandsstørrelse og antall ulvekull på skandinavisk nivå og i Sverige ut fra registrerte familiegrupper.

– I vinter ble det registrert til sammen 49 ulveflokker i Skandinavia, hvorav tre i Norge, fem i grenserevir og 41 i helsvenske revir. Det ble i tillegg påvist 19 revirmarkerende par, hvorav tre i Norge, fem i grenserevir og elleve i Sverige, forteller Flagstad.

– Vi registrerer en økning i antall familiegrupper på 14 prosent sammenlignet med forrige vinter, når det totale antall registrerte familiegrupper ble lagt til grunn. Vinterens lisensjakt i Sverige med uttak av seks familiegrupper bidro imidlertid til at antall familiegrupper var uendret ved slutten av registreringsperioden, sier han.

91 døde ulver

Til sammen er det registrert 91 døde ulver i Skandinavia i perioden fra 1. mai i fjor til 30. april i år. 77 av disse i Sverige mens 14 ble registrert i Norge. Sju av de norske ulvene ble tatt ut på skadefelling, seks ble felt under lisensjakt og en ble drept i trafikken.

– Antall døde ulver i Norge ligger på samme nivå som de siste årene, sier Petter Wabakken, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. 

– Ser man derimot på Skandinavia som helhet er antall døde ulver rekordhøyt. Dette skyldes først og fremst høye uttak i Sverige sammenlignet med tidligere år. Her ble det felt 44 ulver i vinterens lisensjakt, mens 21 er tatt på skadefelling i løpet det siste året, utdyper Wabakken.

Du kan delta i overvåkingen!

Meldinger fra allmennheten om spor, ekskrementer og synsobservasjoner er en viktig del av ulveregistreringene i Skandinavia. Du kan delta i overvåkingen ved å melde fra om ulveobservasjoner i Skandobs, eller ved å ta kontakt med feltmannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) eller Høgskolen i Hedmark. Alle overvåkingsdataene fra Norge og Sverige samles i Rovbase, som er åpen for innsyn.

Statusrapporten for vinteren 2014-2015 er laget av Høgskolen i Hedmark og svenske Viltskadecenter på oppdrag fra Rovdata i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

Les hele rapporten fra vinterens ulveovervåking her:

Bestandsovervåking av ulv vinteren 2014/2015

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Ulv i Skandinavia blir hovedsakelig registrert i perioden fra 1. oktober til 31. mars hvert år, men det pågår et tett og kontinuerlig samarbeid mellom Norge og Sverige om overvåking av arten også utenfor denne perioden.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt hovedansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.
  • DNA-laboratoriet ved Grimsö forskningsstation utfører DNA-analyser på svenske prøver.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.06.2015 10:30:39

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka