Snarveier - Gaupe

Bestandsstatus - Gaupe

Gaupebestanden ble i 2017 beregnet til cirka 330 dyr i Norge, ut fra 55,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2017.

Gaupe

Foto: Lars Krempig

Antall familiegrupper går litt opp igjen etter fjorårets resultat på 52 familiegrupper av gaupe, som var det laveste antall i landet siden 2004.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt.

Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion:

Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion
Forvaltningsregion 
Bestandsmål
Bestandsstatus (før jakt) 
2015 2016 2017 Gjennomsnitt
Region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) - 0 0 0 0
Region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og
Aust-Agder)
12
16* 9,5* 9* 11,5
Region 3 (Oppland)
5
7* 3,5* 5* 5,2
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)
6
4,5* 1,5* 1,5* 2,5
Region 5 (Hedmark)
10
2,5* 7,5* 9,5* 6,5
Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag)
12
17* 14,5* 18,5* 16,7
Region 7 (Nordland)
10
5,5* 6,5* 6* 6
Region 8 (Troms og Finnmark)**
10 (4)
8(2) 9(3) 6(0) 7,7(1,7)
 Hele landet
65
60,5 52 55,5 56

 

* Forvaltningsregionen deler en eller flere familiegrupper med en annen region eller naboland.

**Tall for Finnmark i parentes.

Leveområder

Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og på dagtid ligger den vanligvis på liggeplasser i bratt og utilgjengelig terreng, ofte med tett vegetasjon.

Under jakten om natten beveger den seg i alle typer terreng, og kan bevege seg nært opp til bebyggelse.

En jaget jeger

Fra 1845 til 1980 var det statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger på jakten. Det var heller ikke fredning i romjulen. I perioden fra 1856 til 1880 ble det i snitt felt 127 gauper hvert år og bestanden gikk tilbake.

Allerede i 1850 var gaupe et sjeldent dyr i Rogaland, Hordaland og Østfold. Etter hvert ble gaupene sjeldnere i flere fylker, og ved overgangen til 1900-tallet var det bare små bestander igjen i Telemark, Aust-Agder, Trøndelag og Sør-Helgeland.

Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men det var sannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet.

Fjernet skuddpremie

Fra 1940-årene og fram mot 1960 kom gaupa tilbake til andre deler av Norge og nordgrensen for utbredelsen ble flyttet til Troms.

I 1980 ble ordningen med skuddpremie avskaffet, og i 1981 ble det innført fredning under yngletiden. I 1992 ble gaupa fredet i Sør-Norge.

I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt i hele landet, med unntak av Finnmark og deler av Sør- og Vestlandet, hvor det var jakt uten kvotebegrensning innenfor jakttiden. På midten av 1990-tallet økte gaupebestanden kraftig.

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka