Snarveier - Gaupe

Bestandsstatus - Gaupe

Gaupebestanden ble i 2016 beregnet til 310 dyr i Norge, ut fra 52 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2016.

Gaupe

Foto: Lars Krempig

Etter en gradvis nedgang i antall familiegrupper over fem år gikk bestanden opp i fjor. I 2010, 2011, 2012, 2013 0g 2014 ble det registrert henholdsvis 80, 74, 69, 59 og 53,5 familiegrupper av gaupe i Norge, mens det i 2015 ble påvist 60,5 familiegrupper.

Med 52 familiegrupper i 2016 fortsetter dermed nedgangen fra toppåret 2009.

Bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt.

Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion:

Oversikt over antall årlige familiegrupper fordelt på hver forvaltningsregion
Forvaltningsregion 
Bestandsmål
Bestandsstatus (før jakt) 
2014** 2015** 2016** Gjennomsnitt
Region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) - 0 0 0 0
Region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og
Aust-Agder)
12
16,5* 16* 9,5* 14
Region 3 (Oppland)
5
5,5* 7* 3,5* 5,3
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold)
6
5* 4,5* 1,5* 3,7
Region 5 (Hedmark)
10
4,5* 2,5* 7,5* 4,8
Region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag)
12
12,5* 17* 14,5* 14,7
Region 7 (Nordland)
10
4 5,5* 6,5* 6,3
Region 8 (Troms og Finnmark)
10
5,5* 8* 9 7,5
 Hele landet
65
53,5 60,5 52 55,3

 

* Forvaltningsregionen deler en eller flere familiegrupper med en annen region eller naboland.

** Tallene for 2014, 2015 og 2016 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige.

Leveområder

Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og på dagtid ligger den vanligvis på liggeplasser i bratt og utilgjengelig terreng, ofte med tett vegetasjon.

Under jakten om natten beveger den seg i alle typer terreng, og kan bevege seg nært opp til bebyggelse.

En jaget jeger

Fra 1845 til 1980 var det statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger på jakten. Det var heller ikke fredning i romjulen. I perioden fra 1856 til 1880 ble det i snitt felt 127 gauper hvert år og bestanden gikk tilbake.

Allerede i 1850 var gaupe et sjeldent dyr i Rogaland, Hordaland og Østfold. Etter hvert ble gaupene sjeldnere i flere fylker, og ved overgangen til 1900-tallet var det bare små bestander igjen i Telemark, Aust-Agder, Trøndelag og Sør-Helgeland.

Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men det var sannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet.

Fjernet skuddpremie

Fra 1940-årene og fram mot 1960 kom gaupa tilbake til andre deler av Norge og nordgrensen for utbredelsen ble flyttet til Troms.

I 1980 ble ordningen med skuddpremie avskaffet, og i 1981 ble det innført fredning under yngletiden. I 1992 ble gaupa fredet i Sør-Norge.

I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt i hele landet, med unntak av Finnmark og deler av Sør- og Vestlandet, hvor det var jakt uten kvotebegrensning innenfor jakttiden. På midten av 1990-tallet økte gaupebestanden kraftig.

0

Figur 1: Antall gauper skutt i Norge i perioden 1846–2010. Periode A: skuddpremier. Periode B: skuddpremieordningen er avskaffet, men før det ble satt begrensninger i jaktuttak. Periode C: begrensning av jakten gjennom kvoter. Kilde orginalfigur: Linnell, J.D.C., Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E.B. (2010) Sustainably Harvesting a Large Carnivore? Development of Eurasian Lynx Populations in Norway During 160 Years of Shifting Policy. Environmental Management, 45, 1142-1154.

Figur 1: Antall gauper skutt i Norge i perioden 1846–2010. Periode A: skuddpremier. Periode B: skuddpremieordningen er avskaffet, men før det ble satt begrensninger i jaktuttak. Periode C: begrensning av jakten gjennom kvoter. Kilde orginalfigur: Linnell, J.D.C., Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E.B. (2010) Sustainably Harvesting a Large Carnivore? Development of Eurasian Lynx Populations in Norway During 160 Years of Shifting Policy. Environmental Management, 45, 1142-1154.

Antall gauper i Norge 1996-2016
Antall gauper i Norge 1996-2016
Tabellen gir en oversikt over antall gauper i Norge fra 1996 til 2016.

Tabellen gir en oversikt over antall gauper i Norge fra 1996 til 2016.

Familiegrupper av gaupe 2016
Familiegrupper av gaupe 2016
Påviste familiegrupper av gaupe i Norge i 2016.

Påviste familiegrupper av gaupe i Norge i 2016.